Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

Как функционираDAS

Drive Authorization SystemСистема за разпознаване в автомобила

Eлектроннитеключове на Mercedes-Benz

Mercedes-Benz се оборудва с три вида електронни ключове:

 • DAS1 - електронни ключове с фиксиран код и метален ключ за стартера
 • DAS2 - електронен ключ с променливи кодове и метален ключ за стартера
 • DAS3 - електронен ключ с променливи кодове и инфра червен ключ за стартера

В тази тема ще обърнем основно внимание на това как работят DAS3 ключовете, с каквито са оборудвани автомобилите проимвеждани между 1997 г. и 2005 г.

Преди 1997 г. се използват старите електронни ключове DAS1 и DAS2, както и неелектронни ключове. След 2005 г. автомобилите на Mercedes-Benz започват да се оборудват с нов модел ключове keyless-ignition, който не изискват ключът да се постави в ключалката. Паленето се осъществява с бутон, а ключът може да се намира в джоба на шофьора и сигналът се предава от разстояние. Въпреки това, трябва да се има предвид, че новите ключове не са въведени като стандартно оборудване, както DAS3 от 1997 г, така и keyless-ignition от 2005 г. Затова е възможно да имате автомобил произведен след посочените дати, който въпреки това е оборудван с по-стар модел ключ. За допълнителна информация вижте втората част от тази тема, където се разглежда това как функционира DAS системата на Mercedes-Benz, както и вижте снимките на различните DAS ключове, за да се ориентирате какъв тип е вашият ключ.

DAS2 ключ:

DAS 2 ключ

Сгъваем ключ с правоъгълно дистанционно.

DAS3 ключове:

DAS 3 ключ

Различни модели на инфра червени ключове на Mercedes-Benz.

По часовниковата стрелка от горе-ляво:

 1. Най-старият модел, поставян е на C и E класа и ня други модели. Механичният ключ като се извади от инфра червения може да се нахлузи наобратно, като по този начин пластмасовата част на дистанционното става дръжка за металния ключ.
 2. Вторият модел инфрачервен ключ. Миханичният ключ има извивка, която служи за дръжчица. Паник бутона се монтира предимно на моделите за САЩ и по-рядко на моделите за Европа.
 3. Най-новият модел инфра червен ключ. Страничната част на корпуса е от стомана и е хромирана. Останалото е като при втория модел.
 4. Сервизен ключ, ако сте купили колата нова трябва задължително да са ви дали такъв. Ако колата е купена на старо - може и да не са ви го дали. Този ключ няма дистанционно и има само инфрачервен модул за палене и механичен ключ.

Използванисъкращения

 • AAM (All-Activity Module / Модул за всички активности) електронен модул, който контролира всички функции в автомобила с изключение на двигателя и трансмисията.
 • ECM (Engine Control Module / Модул за контрол на двигателя) електронен модул, който контролира функциите на двигателя, включително запалването, работата на двигателя, преноса на горивото и качествата на горивната смес.
 • DAS (Drive Authorization System / Система за разпознаване в автомобила) системата използвана в автомобилите на Mercedes-Benz за разпознаване на ключа за запалване на двигателя. Съкращението се използва и за електронния модул, който върши тази работа и е част от AAM или е свързан с AAM.
 • EIS (Electronic Ignition Switch / Електронна ключалка на стартера) електронната ключалка на стартера при по-новите модели, които използват IR (инфра червен) ключ.
 • ESL (Electronic Steering Lock / Електронно заключване на волана) електронна система за заключване на волана, която се използва при по-новите модели, които използват IR (инфра червен) ключ.
 • RCL (Remote Control Locking / Дистанционно заключване) функция на електронния ключ, която му позволява дистанционно да отключва и заключва автомобила.
 • CAN (Controller Area Network / Мрежа от контролери) електронна шина за пренос на данни, която позволява отделните системи в автомобила да си комуникират. Например AAM и ECM си комуникират през CAN.
 • HHT (Hand Held Tester / Ръчен тестер) електронно устройство използвано от сервизните техници за програмиране на функции в автомобила. Свързва се към OBDII куплунга в колата и може да чете и изпраща съобщения по CAN шината.
 • FDOK е база данни на Mercedes-Benz, която съдържа информация за всеки автомобил произведен от фирмата, включително, при по-новите модели, информация за IR (инфра червените) ключове, които са програмирани да работят с всеки един автомобил.
 • PDC (Parts Distribution Center / Център за доставка на части) са центрове от където се доставят оригинални части за Mercedes-Benz. Някои PDC са одобрени и имат право да доставят и IR (инфра червени) ключове. В тези места трябва да имат необходимата апаратура, с която да програмират новите ключове с необходимата информация от FDOC, така че ключовете да се разпознават от автомобила.

Как работицялата система

Всички Mercedes-Benz произведени след 1997 г. използват DAS за разпознаване на електронни ключове. IR (нифра червените) ключове се произвеждат до 2005 г. когато са заменени с безконтактни ключове. Всеки електронен ключ съдържа EEPROM чип, който съхранява фиксиран сериен номер и променящ се код. Всеки път, когато ключът се постави в ключалката на стартера, DAS проверява серийния номер и кода. Двете стойности се сравняват с познатите стойности, които се съхраняват в DAS. Ако има съвпадение, ECM ще позволи на двигателя на автомобила да запали и да работи, а DAS ще запише нов, генериран на случаен принцип, код в EEPROM-а на ключа. Ако няма съвпадение на серийния номер и кода, дори и ключът да може да завърти електронната ключалка, ECM няма да позволи на двигателя да запали.

За всеки автомобил произведен от Mercedes-Benz има запис във FDOC базата данни. Когато се добавя нов запис за автомобил в тази база данни, се съхраняват набор от уникални серийни номера на ключове. Само определен служител в одобрените PDC има достъп до тази информация. Одобрените PDC имат право да доставят "празни" ключове и имат необходимото оборудване за да ги програмират с правилен сериен номер. Такова програмиране може да се направи както за ключовете за новия автомобил, така и за ключове за подмяна на стар автомобил. Празен ключ може да бъде поръчан само от завода или от оторизиран дилър на Mercedes-Benz. При поръчване на ключ за подмяна при стар автомобил, сервизният център на дилъра е задължен да изисква документи, които доказват, че лицето, което иска новия ключ е фактическият собственик на автомобила. Тези документи задължително включват докумен за самоличност със снимка, документ за регистрация на автомобила и документ за покупката на автомобила. В някои държави дилърите имат право да изискват и други документи в зависимост от местното законодателство.

При новите автомобили във фабриката има процедура по първоначално програмиране на DAS за да бъдат запаметени набор от серийни номера за ключове за автомобила. При това програмиране в паметта на DAS се записват всички серийни номера на ключове, които са дефинирани за съответния автомобил във FDOC. Дори и даден автомобил да не е оборудван с всички ключове, всички възможни серийни номера за този автомобил се записват в DAS още в завода. Това се прави по различен начин в зависимост от това коя версия на DAS се използва в съответния автомобил. След като веднъж е изпълнена тази процедура се изпълнява т.нар. "сдвояване" - процедура с еднопосочен криптографски метод при която данните се затварят в DAS и не могат да бъдат извадени от там или да бъдат променени. След като DAS бъде сдвоена с определен набор ключове, ще може да разпознава само ключове, които имат сериен номер от списъка записан в системата. Според официалната информация не съществува програмен метод чрез който да бъде променен набора от серийни номера за даден DAS след като напусне фабриката, както и няма начин серийните номера да бъдат извадени от DAS.

Различни версиина DAS

Има две версии DAS - версия 2 и версия 3. Версия 2 използва правоъгълни дистанционни със сгъваем метален ключ за стартера. Този ключ се използва във всички модели W163 M-class и в някои други модели. Версия 3 се използва при почти всички електронни ключове, които имат заострена форма и инфра червен порт на върха. Тези ключове нямат метален ключ за палене на двигателя и използват само инфрачервения сигнал, но имат метален ключ, който е монтиран вътре в дистанционното и може да се издави за отключване на вратите при аварийни ситуации, както и може да бъде използван за багажника и жабката. Изключение правят клучовете за W163 произведени след май 2002 г. които изглеждат като версия 2, но фактически използват DAS версия 3.

Основната разлика между DAS2 и DAS3 е в начина на валидиране на ключа. При DAS2 ключът се валидира само от DAS/AAM модула. При завъртане на ключа се изпраща сигнал "OK to Start" към ECM модула през CAN шината. При DAS3 данните за ключа се предават през CAN шината до ECM и се валидират там. При W163 с DAS3, серийният номер на ключа се чете от DAS/AAM и се предава по CAN шината. При останалите модели с DAS3, които използват IR (инфра червен) ключ, серийният номер на ключа се чете от EIS и се предава през CAN шината. В тази коли няма DAS модул, въпреки това цялата система за разпознаване на ключа продължава да се нарича DAS. Също така съществува и DAS версия 1, която е използвана за кратко и при много малко от моделите. Тази версия не използва променлив код и е базирана на еднопосочна комуникация.

При всички версии на DAS не са необходими батерии за да работи електронният клуч. Батериите в електронните ключове се използват само за захранване на дистанционното. Захранването за DAS системата в ключа се осигурява от намотка в ключалката на стартера, която чрез индукция осигурява електричество за електрониката в ключа. При DAS2, включително и W163 с DAS3 тази намотка се използва и като антена на радио предавателя, който чете и изпраща информация към EEPROM-а в ключа. При DAS3, с изключение на W63, преносът на данни между EIS и EEPROM-а в ключа се осъществява от инфра червен порт. Тъй като при DAS3 няма механичен ключ, а инфрачервеният ключ се върти свободно в клучалката на стартера, запалването и отключването на волана се осъществяват електронно. След като DAS провери валидността на клуча на база данните прочетени от инфра червения порт на EIS, се подават електронни сигнали за старт на двигателия и за отключване на волана.

Настройване наключове за DAS2

При DAS2 има ограничение за максимум 8 серийни номера на ключ за всеки автомобил. Тези 8 номера се програмират в DAS/AAM модула на автомобила още във фабриката, като се използва специален ключ наречен "One-Way-Master". Този специален ключ се програмира с всичките 8 серийни номера при PDC, така както са записани във FDOC. Във фабриката специалният ключ се поставя в HHT за да се запишат серийните номера в паметта на автомобила. След тази операция може да се извърши "сдвояване" чрез функция на HHT или това се случва автоматично след 50 последователни стартирания с ключ, който има номер от записания набор. След сдвояването специалният ключ става един от валидните 8 ключа за този автомобил и се предоставя на купувача. Този ключ е по-малък и плосък, на него няма дистанционно и се нарича още сервизен ключ. В него има същия EEPROM, какъвто има и в другите ключове, но няма дистанционно.

Когато се поръчва нов ключ, независимо дали старият е изгубен или собственикът на автомобила иска допълнителен, той се доставя от одобрен PDC. Този ключ се програмира със следващия свободен сериен номер от FDOC за съответния автомобил. Ако старият ключ е бил изгубен, неговият номер може да бъде блокиран в DAS системата на автомобила, като процесът може да бъде многократен или невъзстановим. Това се извършва по желание на собственика на автомобила в сервизния център на дилъра. Това блокиране не се отразява на дистанционните функции на ключа, които се управляват отделно от AAM. Това означава, че може да имате ключ, който има работещо дистанционно, но не може да запали двигателя на автомобила. След като бъдат издадени общо 8 ключа за даден автомобил, ако собственикът поиска нов ключ, ще бъде необходимо да закупи нов DAS модул от дилъра, като новият DAS модул ще пристигне с нов програмиран набор от 8 серийни номера, а промяната ще бъде отразена във FDOC.

Настройване наключове за DAS3

При DAS3 може да има максимум 24 ключа за даден автомобил, но въпреки това само 8 от тях могат да бъдат активни едновременно. На практика DAS3 също има памет за 8 ключа, също както DAS2, но за всеки ключ има три сегмента. Валидните серийни номера на 8 ключа и валидните сегменти за всеки от тях се програмират във фабриката в ESL, EIS и ECM модулте, като се използва специален "зелен" ключ, наричан още сервизен ключ. При покупката на нов автомобил, същият пристига с два ключа - единият използва сериен норем 1 сегмент 1, другият използва сериен номер 2 сегмент 1. При някои модели има включен и трети ключ, който съдържа сериен номер 3 сегмент 1. При поръчването на нов ключ в PDC решават какво да бъде записано на новия ключ в зависимост от това, дали ключът ще се използва като допълнителен или като замяна на изгубен ключ.

Ако бъде поръчан допълнителен ключ, в PDC ще го програмират със следващия свободен сериен номер според информацията във FDCO и със сегмент 1. Ако бъде поръчан ключ, който да замени изгубен ключ, трябва да се посочи серийният номер на изгубения ключ. Тогава в PDC ще програмират новия ключ със същия сериен номер, но със следващият неизползван сегмент. Когато се постави ключ с валиден сериен номер, но с по-голям номер на сегмента, DAS автоматично ще блокира ключовете със същия сериен номер и по-малки томера на сегментите. Например ако изгубите оригиналния ключ номер 2, ще ви доставят нов ключ номер 2 със сегмент 2. При първото поставяне на ключ 2 сегмент 2 в стартера на автомобила ще се блокира ключ номер 2 сегмент 1. Ако отново изгубите ключ номер 2, от PDC ще ви изпратят нов ключ с номер 2 и сегмент 3, който ще блокира ключ 2 сегмент 2. Ако изгубите и този ключ номер 2, ще ви издадат нов ключ със сегмент 1 от следващия свободен сериен номер според информацията във FDOC, като към ключа ще има инструкция за сервизния инженер при дилъра, където ще си получите новия ключ, който ще трябва да блокира изцяло сериен номер 2 за вашия DAS модул. Важно отличие от DAS2 е, че при DAS3 дистанционните функции на ключовете също се управляват от DAS модула и затова при блокирането на даден ключ, той не може нито да се ипзолзва за палене на двигателя, нито да отключва или заключва дистанционно автомобила. След като за даден автомобил бъдат издадени общо 24 нови ключа - 8 серийни номера по 3 сегмента за всеки, ако собственикът пожелае нов ключ, ще бъде необходимо да смени ESL, EIS и ECM модулите на автомобила.

Допълнителнибележки

При DAS3 системата, новите ESL, EIS и ECM модули се доставят с вградена защита за транспортиране. Тези модули ще работят в тестови режим, докато не бъдат окончателно активирани със "зелен" ключ в сервиза на дилъра. Това гарантира, че ако такъв модул бъде откраднат докато пътува, той няма да може да бъде използван за запалването или отключването на друг автомобил.

При W163 M-class, DAS модулът е вграден в AAM модула при автомобилите произведени през 1998 г. и 1999 г. Моделите произвеждани от началото на 2000 г. имат DAS в отделен модул, който е извън AAM и е само свързан. Това позволява при необходимост от подмяна на цялата DAS система, да се подмени само отделен модул, което е по-евтино и по-лесно.

Моделите W163 M-class след 2002 г. използват DAS3. Въпреки това, тъй като системата използва старите компоненти - метален ключ за стартера и радио предавател вместо инфра червен порт, за тези модели могат да се зададат само 8 серийни номера за ключове без сегменти. Осемте валидни номера за ключове се съхраняват в ECM модула и не могат да бъдат променяни след фабричното програмиране. При необходимост се купува цял ECM модул с нов набор от серийни номера, който се програмира в одобрен PDC.

Теоретически е възможно от PDC да издадат дубликат на съществуващ метален ключ за стартера със вече използван сериен номер, но няма как да зададат коректно променлив код. Дори и да копирате променливия код от ключа в дубликата, то само единия от двата ще може еднократно да запали автомобила, след което другият ще стане невалиден и повече няма да бъде разпознаван от автомобила, тъй като променливият код, който е записан в неговия EEPROM ще бъде невалиден. Затова някои ключали извъв сервизите на дилъра предлагат услугата по копиране на ключ за тези модели, но ключът не може да бъде използван като допълнителен, а само като замяна на стария ключ и трябва да бъде употребен веднага, защото след следващото палене, ще стане невалиден.

При DAS2 теоретически съществува възможност да бъде записан нов набор от серийни номера в паметта на DAS модула от сервизния център на дилъра, като се зададат 8 нови серийни номера, които са валидни и се зададе кои от тях са "нови" и не трябва да изискват променлив код. Това позволява да използвате стар ключ от същия или от друг автомобил, като ако ключът е от друг автомобил, той повече няма да работи със стария (например ключ от автомобил в морга). Въпреки възможността, Mercedes-Benz изрично забранява това да бъде извършвано в сервизите на дилърите, тъй като е потенциално опасно и може да компрометира системата за сигурност на автомобила. Има различна информация относно как може това да се направи. Според някои източници, това става, като се използва специална версия на HHT. Според други, необходимо е да се извади EEPROM чипа от DAS/AAM модула и да се препрограмира, като се използва специално оборудване.

Тъй като при DAS2 валидацията на ключа се извършва от AAM модула и ECM не извършва валидация, теоретически е възможно през CAN шината да се подаде фалшив сигнал за валиден ключ и по този начин да се запали двигателя на автомобила, като се заобиколи системата за сигурност. Това обаче изисква специално оборудване за връзка с CAN шината и много добро познаване на CAN протокола, който строго се пази от всеки автомобилен производител.

 • най-горе
 • печат
 • препоръчано
 • запази адреса
 • RSS