Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

Устав

на Сдружение с нестопанска цел в частна ползаМерцедес-Бенц Клуб България

Глава първа

Общи положения

Статут

Чл.1.(1) СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ЧАСТНА ПОЛЗА "МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ КЛУБ БЪЛГАРИЯ", наричано по-долу за краткост "КЛУБА", е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

(2) КЛУБЪТ е отделен от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество.Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски.

Наименование

(3) (изм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) КЛУБЪТ ще осъществява дейността си под наименованието Сдружение с нестопанска цел в частна полза "МЕРЦЕДЕС - БЕНЦ КЛУБ БЪЛГАРИЯ", което може допълнително да се изписва и на латиница – MERCEDES – BENZ CLUB BULGARIA. Допуска се още и съкратено изписване МБ Клуб БГ или МБКБ, както и на латиница MB Club BG или MBCB.

(4) Всеки писмен документ или издание на КЛУБА трябва да съдържа неговите емблема, наименование, седалище, адрес, данни за регистрацията, включително номер по БУЛСТАТ.

Чл.2.(1) КЛУБЪТ е доброволно, самоуправляващо се, неправителствено, неполитическо и нерелигиозно сдружение на граждани и/или юридически лица, което прилага и развива ценностите на гражданското общество в България и осъществява дейността си в съответствие с действащото българско законодателство, този устав и принципите на международното право.

(2) Съгласно чл.2 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел КЛУБЪТ ще се развива и ще осъществява дейността си в частна полза.

Седалище и адрес на управление

(3) (Изменено с решение на ОС на 08.10.2011 г.) Седалището и адресът на управление на КЛУБА са: гр. София 1700, кв. Витоша, ул. Иван Пейчев № 3, ет. 4. Адрес за кореспонденция на КЛУБА е:гр.София, 1000 Пощенска кутия 1438.

(4) (Изменено с решение на ОС на 30.03.2013 г.) КЛУБЪТ може да се съюзява и/или сътрудничи за защита на своите интереси и за провеждане на съвместни дейности и инициативи с всички подобни клубове и дружества в страната и чужбина, с Daimler AG, Mercedes-Benz Museum GmbH и Централната клубна администрация на международната организация на официалните клубове на марката Mercedes-Benz в Щутгарт, Германия, с упълномощените дилъри и фирми, индустрията за аксесоари, и с институциите, отговорни за организирането и контролирането на движението на превозните средства в страната и чужбина.

Срок

(5) КЛУБЪТ се създава за неограничен срок от време.

Чл. 3. (изм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) В дейността на КЛУБА могат да участват всички физически лица и юридически лица без оглед на ограничения на пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

Глава втора

Цел, средства и предмет на дейност

Цели и задачи на клуба

Чл. 4. (изм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Целта на КЛУБА е да:

 1. Да подкрепя и развива знанията и насърчава интереса към автомобилизма, автомобилната техника, автомобилния туризъм и автомобилните спортове;
 2. Да осигурява съдействие при популяризирането на автомобилите с марката Mercedes-Benz;
 3. Да открива и обединява привърженици и собственици на марката Mercedes-Benz в България;
 4. Да организира срещи и мероприятия, обединяващи привържениците на марката Mercedes-Benz в България;
 5. Да създава за членовете на КЛУБА условия и възможности за обмяна на опит;
 6. Да създава условия и предпоставки за подобряване на безопасността по пътната мрежа, повишаване нивото на културата на движение и опазване живота и здравето на участниците в движението;
 7. Да осъществява контакти за международно сътрудничество и обмяна на опит с чуждестранни автомобилни клубове;
 8. Да създава и подпомага развитието на регионални структури.

Средства за постигане на целите

Чл.4.1. (изм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) СРЕДСТВАТА, чрез които КЛУБА ще постига и реализира целите си, са:

 1. Сътрудничество и възможно взаимодействие с организации в България и чужбина за обмен на опит и техническа информация;
 2. Подпомагане членовете на клуба с надеждна техническа информация, относно автомобилите с марка Mercedes-Benz;
 3. Осигуряване на достъп до техническа литература и информационни масиви свързани с автомобилизма и марката Mercedes-Benz;
 4. Осигуряване на информация при извършване на ремонти и избор при закупуване на автомобили;
 5. Разпространяване на интелектуални продукти представляващи интерес за членовете на КЛУБА и привържениците на марката Mercedes-Benz;
 6. Разпространяване на техническите новости в производствената гама на Mercedes-Benz;
 7. Създаване на необходимата информационна инфраструктура за възможно най-пълното обезпечение интересите на членовете на КЛУБА и привържениците на марката Mercedes-Benz;
 8. Поддържане на Интернет сайтове, online дискусионни форуми и различни платформи и инструменти за общуване и организиране на информация в Интернет;
 9. Издаване на брошури, информационни бюлетини, публикации, статии и други печатни издания в сферата на автомобилизма и туризма;
 10. Развиване на издателска дейност за специализирана литература;
 11. Поддържане на постоянен контакт с официалните вносители на Mercedes-Benz за България, магазини и сервизи, поддържащи и търгуващи с резервни части, с цел осигуряване на оперативна информация и привилегии при обслужването на автомобилите на членове на КЛУБА;
 12. Осигуряване на преимущества и привилегии за членовете на КЛУБА при закупуване на стоки и услуги от дружества и организации - партньори на КЛУБА;
 13. Организиране и провеждане на информационни мероприятия, включително, но не само изложения, семинари, конференции, кръгли маси и др.
 14. Организиране и провеждане на мероприятия за връзки с обществеността, включително, но не само рекламни кампании, промоции, анкетни проучвания, чествания, тестове на автомобили и др.
 15. Организиране и провеждане на състезателни мероприятия, включително, но не само спортни мероприятия, конкурси, състезания, автомобилни ралита, показни демонстрации и др.
 16. Организиране и провеждане на социални мероприятия, включително, но не само срещи, сбирки, събрания, събори, автомобилни походи, посещения на места и мероприятия в страната и чужбина;
 17. Организиране и провеждане на образователни мероприятия, включително, но не само курсове за повишаване подготовката на автомобилистите, повишаване на майсторството при управление на автомобилите, възпитание на автомобилни състезатели в спортсменски дух и др.
 18. Създаване на общност за оказване на съдействие и взаимопомощ при аварии и автомобилни произшествия;
 19. Разработване и реализиране на програми и курсове за обучение и придобиване на умения и опит в сферата на автомобилизма;
 20. Утвърждаване и популяризиране на поведение на пътя, основано на взаимно уважение и толерантност и при стриктно спазване на правилата за дважение;
 21. Придобиване и разширяване на умения и опит за безопасно и майсторско шофиране на автомобили, с цел повишаване културата на водачите на моторни превозни средства и превенция на пътно-транспортните произшествия;
 22. Налагане на морални норми за поведение на пътя у своите членове;
 23. Изказване на гражданска позиция;
 24. Друга дейност, способстваща постигането на целите на КЛУБА, не противоречаща на закона.

Предмет на дейност

Чл.5. КЛУБЪТ има следния предмет на дейност:

 1. Организиране на срещи и семинари на членовете си, свързани с новостите в световната автомобилна индустрия и в частност при фирмата Mercedes-Benz;
 2. Организиране и провеждане на екскурзионни автомобилни турове и обиколки за членовете, семействата им и гости на КЛУБА с развлекателна насоченост;
 3. Популяризиране на дейностите на КЛУБА чрез създаване и поддържане на страници в Интернет;
 4. Издаване на бюлетини, публикации и статии, свързани с автомобилизма и автотуризма, както и с хоби насоченост;
 5. Организиране на хоби-изложби, културни и обществени инициативи, както и други незабранени от закона дейности с идеална цел;
 6. (Отм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.)

Стопанска дейност

Чл. 5а. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) (1) КЛУБЪТ може да извършва и допълнителна стопанска дейност, само ако тя е свързана с предмета на основната дейност, за която е регистриран, и като използва прихода за определените от настоящия Устав цели.

(2) Предметът на стопанската дейност се определя в настоящия Устав, но не се изчерпва, както следва:

1. Организиране и провеждане на семинари, курсове, школи, екскурзии, изложения и други прояви, с платен вход, свързани с целите и предмета на дейността на КЛУБА,

2. Предоставяне на платени услуги, свързани с предмета на дейност на КЛУБА;

3. Извършване на PR и рекламна дейност;

4. Предоставяне на телевизионни и други права за разпространение на организирани от КЛУБА мероприятия;

5. Издателска дейност на литература и информационни материали, свързани с целите и предмета на дейност на КЛУБА;

6. Производство и дистрибуция на клубни аксесоари и материали носещи името, емблемата и други атрибути на клубната идентичност.

(3) Стопанската дейност се извършва в съответствие с условията и реда опеделени в настоящия Устав и нормативната уредба в страната.

Глава трета

Регионални структури

Регионални структури

Чл. 5б. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) (1) КЛУБЪТ развива регионални структури, чрез регионални отговорници.

(2) Регионалните структури не са отделни юридически лица.

(3) Регионалните структури спазват настоящия устав и работят за постигането на целите на КЛУБА.

Разкриване на регионални структури

Чл. 5в. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) (1) Разкриването и закриването на регионална структура се извършва с решение на Управителния съвет по предложение на кандидат за регионален отговорник.

(2) Регионалните структури могатда се формират само на територията на Република България.

(3) Територията на регионалните структури може да съвпада с областите съгласно административно-териториалното деление на страната.

(4) Не може да се разкрива отделна регионална структура на територията на областта, в която се намира седалището на КЛУБА.

(5) Наименованието на регионалните структури се образува като към наименованието на сдружението разделени с тире се добавя името на населеното място (областта), където е седалището на регионалната структура.

Регионални отговорници

Чл. 5г. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) (1) Желаещите да бъдат регионални отговорници следва да декларират това свое желание пред Управителния съвет.

(2) Регионалните отговорници приемат доброволно да полагат допълнителни усилия за популяризирането на КЛУБА и неговите цели и задачи на територията на съответния регион, в това число и откриването и привличането на нови членове на КЛУБА.

(3) Регионалните отговорници могат, да инициират провеждането на местни мероприятия с участието на членове на КЛУБА от цялата страна.

(4) За осъществяване на задълженията си, регионалните отговорници могат да получават финансиране за сметка на КЛУБА за извършването на специфични дейности. Финансирането се одобрява от Управителния съвет.

(5) Регионалните отговорници се отчитат най-малко веднъж годишно пред Управителния съвет за извършените дейности.

Глава четвърта

Членство

Членове на клуба

Чл. 6.(1) Членове на КЛУБА могат да бъдат български и чуждестранни дееспособни физически и/или юридически лица.

(2) Лица, които не са членове на КЛУБА, могат да участват в организираните от него прояви, но само като гости, без да имат никакви права и отговорности спрямо КЛУБА.

(3) За особен принос към дейността и идеите на КЛУБА могат да се избират почетни членове на КЛУБА. Почетните членове се избират от Общото събрание и нямат правата и задълженията на редовите членове.

(4) (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) В случаите, когато всички други условия за членство са изпълени, членове на клуба могат да бъдат и недееспособни лица, когато заявлението им за членство е приподписано от представляващото ги по закон лице (родител или настойник).

(5) (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) В клуба не могат да членуват в качеството си на юридически лица, такива, които по смисъла на закона представляват политически партии, коалиции на политически партии или религиозни организации.

(6) (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Притежаването на автомобил с марката Mercedes-Benz:

 1. Не може да бъде ограничаващо изискване за членуване в КЛУБА;
 2. Не дава по-големи права или задължения на съответните членове на КЛУБА.

Права на членовете

Чл. 7. Членовете на КЛУБА имат право:

 1. Да участват пряко в управлението му;
 2. Да избират и да бъдат избирани в неговите ръководни органи;
 3. Да участват в обсъждането и решаването на въпросите, свързани с дейността му;
 4. Да участват в дейността на КЛУБА;
 5. Да бъдат информирани за неговата дейност;
 6. Да се ползват от имуществото му и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в устава.
 7. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Да присъстват на събранията на Управителния съвет;
 8. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Да осъществяват контрол върху дейността на Управителния съвет и председателя.
 9. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Да привлича спонсори, дарители и други заинтересовани физически и юридически лица от страната и чужбина, които да допринасят за осъществяване на целите на Сдружението;
 10. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Да уговаря търговски отстъпки в полза на всички членове на КЛУБА;
 11. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Да получават клубна карта с валидност за срока на членството, стикери, удостоверения и др. атрибути символизиращи членството в КЛУБА.
 12. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Да получат информация за съхраняваните техни лични данни в регистрите на КЛУБА.

Задължения на членовете

Чл. 8. Членовете на КЛУБА са длъжни:

 1. да работят за постигане на неговите цели и задачи;
 2. да спазват Устава на КЛУБА и решенията на неговите органи;
 3. (Изменено с решение на ОС на 30.03.2013 г.) да плащат членски внос, както следва:
  а) за настоящите членове до 30 ноември на годината предхождаща календарната година за която е дължим;
  б) в срок до 30 дни след одобряване на заявлението за членство;
  в) (Отм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.);
  г) (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) в случай на невъзможност да заплати членския внос в срок, член на КЛУБА може да поиска отсрочване за не повече от една година, без това да води до загуба на правата и задълженията.
 4. да участват според възможностите си в дейността и инициативите на КЛУБА;
 5. да пропагандират в страната и чужбина дейността и целите на КЛУБА;
 6. да не уронват престижа и доброто име на КЛУБА;
 7. да се отнасят толерантно към останалите членове.
 8. (Добавен с решение на ОС на 30.03.2013 г.) да уведомят Управителния съвет при настъпване на промени в данните, които се вписват в книга или регистър водени съгласно чл. 15а.
 9. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) да не използват членството си в КЛУБА, името и обозначителните знаци на КЛУБА за цели, противоречащи на Устава, в това число и за търговски цели без предварителното съгласие на Управителния съвет.

Придобиване на членство

Чл. 9. (Изменено с решение на ОС на 30.03.2013 г.) (1) Нови членове на КЛУБА се приемат от Управителния съвет, при спазване на процедура определена в устава на КЛУБА.

(2) Процедурата за приемане на нови членове на клуба задължително включва следните стъпки:

 1. Кандидатите попълват заявление за членство по образец, което задължително включва:
  Три имена на кирилица
  Три имена на латиница
  Информация за контакт (адрес, телефон, e-mail)
 2. В случай, че кандидатите имат препоръка (референция) от настоящ член на клуба – посочват неговото име или псевдоним. Посочените препоръчващи (референти) следва да гарантират пред останалите членове за доброто име и добрите намерения на кандидата.
 3. В случай, че нямат референция, кандидатите трябва, да посетят сбирка на която присъстват членове на клуба или да направят кратко представяне в свободна форма.
 4. Отправените кандидатури се обявяват за възражения от настоящите членове на клуба за срок не по-малко от 30 дни.
 5. Кандидатурата се приема от Управителния съвет на КЛУБА, след като се запознае с възраженията на настоящите членове.
 6. Атрибутите на членството се получават не по-рано от 3 месеца след приемане на кандидатурата.

Прекратяване на членство

Чл. 10.(1) (Отм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.)

(2) Член на КЛУБА може да бъде изключен с решение на Общото събрание за:

 1. действия, противоречащи на Устава и/или на решения на Общото събрание;
 2. неплащане на членски внос в определения срок.

(2а) (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) След изключване на член на КЛУБА, същото лице може да кандидатства повторно за членство в КЛУБА не по-рано от 18 (осемнадесет) месеца след решението на Общото събрание.

(Изм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Членството в КЛУБА се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление до КЛУБА чрез писмено заявление до Управителния съвет;
 2. Автоматично при поставяне под запрещение или при смърт;
 3. С изключването от Общото събрание;
 4. Автоматично при прекратяването на КЛУБА като юридическо лице с нестопанска цел;
 5. При отпадане на членството, констатирано от Управителния съвет.

(4) (Отм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.)

(5) Членството на КЛУБА се замразява ако не е платен в срок членския внос до неговото заплащане.

(6) (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Член на клуба може да отпадне при едновременното наличие на следните обстоятелства:

 1. Невнасяне на имуществените вноски в продължение на най-малко 12 месеца;
 2. Неучастие в Общото събрание;
 3. Неучастие в нито едно официално мероприятие на КЛУБА в продължение на най-малко 12 месеца;

(7) (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Ако са налице предпоставките за отпадане по предходната алинея, обстоятелствата се констатират на заседание, с пълно мнозинство на постоянните членове на Управителния съвет.

Глава пета

Органи на управление и представителство

Органи на клуба

Чл.11. Органите на КЛУБА са:

 1. Общо събрание (ОС).
 2. Управителен съвет (УС).

Раздел I

Общо събрание

Общо събрание

Чл.12.(1) Върховен орган на КЛУБА е Общото събрание.

(2) Общото събрание на КЛУБА се състои от всички негови членове.

Правомощия на Общото събрание

(3) Общото събрание има следните правомощия:

 1. Променя, изменя и допълва Устава;
 2. Избира и освобождава членовете на управителния съвет и председателя;
 3. Приема вътрешните актове, необходими за организацията на дейността на КЛУБА;
 4. Изключва членовете на КЛУБА;
 5. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
 6. Приема основните насоки и програма за дейността за КЛУБА;
 7. Взема решение за членуване или прекратяване на членството в други организации;
 8. Отменя решения на органите на КЛУБА, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи неговата дейност;
 9. Взема решение за преобразуване или прекратяване на КЛУБА;
 10. Приема бюджета на КЛУБА;
 11. Взема решение за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на управителния съвет или отделни членове;
 12. Взема решение относно дължимостта, размера и срока за внасяне на членския внос;
 13. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
 14. Всички други въпроси от дейността на КЛУБА.

Решения на Общото събрание

(4) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на КЛУБА.

(5) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(6) Решенията на органите на КЛУБА, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове на КЛУБА или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на вземане на решението.

(7) Споровете по ал. 5 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на КЛУБА от всеки негов член или негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на вземане на решението.

Свикване на общото събрание

Чл.13.(1) (Изменено с решение на ОС на 30.03.2013 г.) Редовно Общо събрание на КЛУБА се свиква от Управителния съвет 45 (четиридесет и пет) дни преди изтичане на мандата му. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Управителния съвет или по искане на една трета от членовете на КЛУБА в населеното място, в което се намира седалището му. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на КЛУБА по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) (Изменено с решение на ОС на 30.03.2013 г.) Общо събрание се свиква чрез писмена покана, която се изпраща до членовете на КЛУБА и/или се публикува на уебсайта на КЛУБА и в Интернет форума на КЛУБА най-малко един месец преди насрочения ден. Поканата за Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, началния час и мястото на провеждането му, както и по чия инициатива се свиква.

(2а) (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) При изпращане на поканата за Общо събрание по email комуникацията с членовете на КЛУБА се осъществява на адресите посочени в заявлението и вписани в регистъра на членовете. В случай, че член на КЛУБА е променил email адреса си и не е уведомил за това Управителния съвет, поканата се счита за редовно връчена, когато е изпратена до последния известен email адрес.

(3) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от членовете на КЛУБА. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за редовно независимо от броя на присъстващите.

Гласуване на Общото събрание

(4) (Доп. с решение на ОС от 15.03.2015 г.) В Общото събрание всеки член има право на един глас. Допуска се гласуване с пълномощие. Всеки член има право да бъде упълномощен най-много от трима членове, като пълномощното следва да бъде писмено. Недееспособните физически лица, които са членове на клуба имат право на глас в Общото събрание, само в случай, че не са малолетни (имат навършени 14 години).

(5) Решенията по чл. 12, ал. 3, т. 1, 7, 9 и 11 се вземат с мнозинство най-малко две трети от присъстващите членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(6) По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно оповестени, не могат да се вземат решения.

(7) Член на общото събрание няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до:

 1. Него, неговия съпруг/а/ или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително;
 2. Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(8) Член на общото събрание няма право на глас, ако членството му е замразено по реда на чл. 10, ал. 5.

Раздел II

Управителен съвет

Управителен съвет

Чл.14.(1) Ръководен орган на КЛУБА е Управителният съвет.

Състав на Управителния съвет

(2) (Изменено с решение на ОС от 10.08.2011 г, изм. с решение на ОС от 15.03.2015 г.) Управителният съвет се състои от 5 (петима) постоянни членове и 2 (двама) допълнителни членове. Председателят се избира от Общото събрание от състава на постоянните членове на избрания Управителен съвет. Един от постоянните членове на УС по право е лице, посочено писмено от генералния представител на марката Мерцедес-Бенц в България.

(3) (Изм. с решение на ОС от 15.03.2015 г.) За член на Управителния съвет може да бъде избрано физическо лице, което:

 1. Е член на КЛУБА или представлява юридическо лице член на КЛУБА не по-малко от 12 (дванадесет) месеца;
 2. Не е лишен, с решение на съд, от правото да заема ръководна, отчетна или материалноотговорна длъжност;
 3. Не е бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните пет години, предшестващи датата на провеждане на Общото събрание, на което се избира състава на Управителния съвет;
 4. Се намира в брак или е роднина по права линия – без ограничение или по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително, с друг член на Управителния съвет;
 5. Са членове на ръководни органи на политически партии, коалиции на политически партии или религиозни организации;

(3а) (Доп. с решение на ОС от 15.03.2015 г.) Горните обстоятелства се удостоверяват от членовете на Управителния съвет с подписване на декларация.

(3б) (Доп. с решение на ОС от 15.03.2015 г.) При настъпване на промяна в декларираните обстоятелства, която води до несъвместимост със заеманата длъжност, членовете на Управителния съвет следва в едномесечен срок да уведомят управителния съвет.

(3в) (Доп. с решение на ОС от 15.03.2015 г.) Членовете на Управителния съвет, които са в несъвместимост със заеманата длъжност се изключват от състава на постоянните членове на Управителния съвет.

(4) Мандатът на управителния съвет е две години.

Правомощия на управителния съвет

(5) Управителният съвет:

 1. Представлява КЛУБА, както и определя обема на представителна власт на отделни негови членове;
 2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. (Изменено с решение на ОС на 30.03.2013 г.) Подготвя и публикува в Интернет отчет за дейността на КЛУБА не по-късно от 31 март на следващата година година;
 4. (Изменено с решение на ОС на 30.03.2013 г.) Подготвя и публикува в Интернет проект за бюджет най-късно до 31 март всяка година;
 5. Разпорежда се с имуществото на КЛУБА при спазване изискванията на устава;
 6. (Отм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.)
 7. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в КЛУБА;
 8. Определя реда и организира извършването на дейността на КЛУБА и носи отговорност за това;
 9. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
 10. Изпълнява задължения, предвидени в Устава;
 11. (Изменено с решение на ОС на 30.03.2013 г.) Приема нови членове на КЛУБА съгласно процедурата по чл. 9 (2).

Заседания на Управителния съвет

(6) (Изм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Заседанията на УС се провеждат при необходимост, но не по-рядко от веднъж на всеки 6 (шест) месеца и са редовни, ако присъстват поне 1/2 от членовете му, като решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.14, ал.2 и чл.31, т.3 и т.6 от ЗЮЛНЦ – с мнозинство от всички постоянни членове. На всяко заседание на УС задължително се разглеждат молбите за членство, ако има постъпили такива.

(7) За присъстващ член на заседанията на УС се приема и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(8) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на Управителния съвет.

(9) До избиране на нов Управителен съвет старият Управителен съвет продължава да изпълнява своите функции.

Заместване на член на Управителния съвет

(10) (Доп. с решение на ОС от 15.03.2015 г.) В случай, че постоянен член на Управителния съвет отсъства при провеждането на заседание на Управителния съвет, неговото място може да бъде заето от допълнителен член редовно избран от Общото събрание. В рамките на заседанието допълнителният член има право на един глас, като присъствието му се отчита към необходимия кворум за провеждането на заседанието на Управителния съвет, а гласът му към определянето на резултата от гласуването.

(11) (Доп. с решение на ОС от 15.03.2015 г.) В случай, че на заседание на Управителния съвет присъстват всички постоянни членове на Управителния съвет, допълнителните членове нямат право на глас, но имат право да изкажат мнение по гласувания въпрос и да отправят предложения до Управителния съвет;

(12) (Доп. с решение на ОС от 15.03.2015 г.) Член на Управителния съвет може да бъде изключен от постоянни състав, когато:

 1. Сам подаде писмено искане да бъде освободен;
 2. При настъпване на несъвместимост със заеманата длъжност;
 3. Със смъртта на съответното лице.

(13) (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Членовете на Управителния съвет не получават възнаграждение за работата си.

Раздел ІІІ

Председател на УС

Председател

Чл.15.(1) (Изм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Председателят на Управителния съвет е и председател на КЛУБА и се избира от Общото събрание за срока на мандата на Управителния съвет, от който е избран, като приема на доброволни начала да изпълнява отговорностите си съобразно Устава заедно и поотделно с останалите избираеми членове на УС.

Правомощия на председателя

(2) Председателят:

 1. Организира дейността на КЛУБА съобразно закона, устава, решенията на Общото събрание и на УС;
 2. Представлява КЛУБА пред всички физически и юридически лица;
 3. Свиква и ръководи заседанията на УС и председателства общото събрание;
 4. Ръководи текущата дейност на КЛУБА;
 5. Отчита дейността си пред УС;
 6. Сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на КЛУБА и въз основа решение на УС;
 7. Изпълнява и други функции, възложени му от УС.

(3) Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет.

(4) При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник-председател или от определен от УС негов член за заместник-председател.

(5) (Доп. с решение на ОС от 15.03.2015 г.) Председателят не получава възнаграждение за работата си.

Глава шеста

Книги и регистри на клуба

Книги и регистри

Чл.15a. (Добавен с решение на ОС на 30.03.2013 г.) (1) Книгите и регистрите на КЛУБА се водят от секретаря и/или член на Управителния съвет.

(2) Членовете на КЛУБА имат право по всяко време да получат информация за данните, които се отнасят до тях и се съдържат във водените книги и регистри.

(3) КЛУБЪТ води регистър на членовете, в който се вписват данните от заявленията за членство по Чл. 9 (2).

(4) КЛУБЪТ води регистър на автомобилите. Съдържанието и структурата на регистъра се уреждат с вътрешни правила, утвърдени от Управителния съвет.

Глава седма

Имущество и финансиране

Имущество

Чл.16. Имуществото на КЛУБА се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, вземания, други права, регламентирани от закона.

Чл.17. Източници на средства на КЛУБА са имуществените вноски на членовете, стопанската дейност, предвидена в настоящия Устав, дарения от физически и юридически лица, спонсорство.

Чл.18. Имуществените вноски на членовете се определят по вид и размер от Общото събрание, което посочва в решението си и начина на внасянето им.

Чл.19. При приключване на годишния баланс със загуба общото събрание може да вземе решение за допълнителни вноски на членовете за покриването им с квалифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

Финансиране

Чл.20.(1) КЛУБЪТ може да извършва само стопанска дейност, която е свързана с целите и предмета на дейност, предвидени в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на КЛУБА.

(2) Извършването на съответната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.

(3) КЛУБЪТ не разпределя печалба.

Чл.21. КЛУБЪТ може да разходва имущество и осъществява дейност, доколкото са насочени към реализиране на целите,определени по реда на този Устав.

Финансови ограничения

Чл. 21а. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) (1) За сключването на сделки на стойност по-голяма от 1 000 (хиляда) лева или за каквито и да е действия, които задължават КЛУБА със суми по-големи от 1 000 (хиляда) лева, както и за действия по управление на имущество на сдружението на стойност по-голяма от 1 000 (хиляда) лева, е необходимо съгласието и подписите на председателя и един от постоянните членове на Управителния съвет. Това ограничение се прилага и за всички случаи, които по какъвто и да е начин водят до заобикалянето му.

(2) Като нарушение на разпоредбите на предходната алинея ще се разглеждат и случаите, когато в кратък период от време бъдат сключени няколко идентични сделки или бъдат извършени няколко идентични действия, чиято обща стойност и/или предмет надвишават сумата по ал. 1.

(3) Клубът не може да сключва сделки с лицата, които са членове на управителния съвет на сдружението, с техни съпрузи, роднини по права линия, както и с юридически лица, в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при публично известни общи условия.

Режим на паричните средства

Чл. 22б. (Доп. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) (1) КЛУБЪТ държи свободните си парични средства в банкови сметки и каса.

(2) С цел диверсифициране на финансовия риск, КЛУБЪТ не съхранява в една банкова сметка суми по-големи от гарантирания размер, съгласно разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките.

(3) Изпълнението на предходната алинея е задължение на Управителния съвет.

Касиер

Чл.22.(1) (Изм. с решение на ОС на 15.03.2015 г.) Касиерът на КЛУБА ще се избира от УС измежду неговите членове за срока на мандата на Управителния съвет.

(2) Касиерът:

 1. Стопанисва средствата, които влизат в касата на Клуба.
 2. Отчита дейността си пред УС;
 3. Не може да се разпорежда със суми над 300 лв. без съгласието на УС;
 4. Не може да заприходява суми над 300 лв. без съгласието на УС с оглед произхода на средствата.
 5. Внася своевременно наличните парични суми по сметка в банка, като при никакви обстоятелства не оставя сума над 300 лв в брой в касата на Клуба.

Присъствие в Интернет

Чл.22а. (Изменено с решение на ОС на 30.03.2013 г.) КЛУБЪТ поддържа и развива страници в Интернет на адрес www.mbclub.bg и bulgaria.mercedes-benz-clubs.com както и дискусионен форум на адрес forums.mbclub.bg. При необходимост от промяна на адреса решението за това се взима от УС.

Глава осма

Преобразуване, прекратяване и ликвидация

Преобразуване и прекратяване

Чл.23. КЛУБЪТ може да се преобразува в друго юридическо лице с нестопанска цел. Преобразуването става с единодушно решение на Общото събрание.

Чл.24. Дейността на КЛУБА се прекратява:

 1. По решение на Общото събрание;
 2. По решение на окръжния съд по седалището на КЛУБА в случаите на чл.13, ал.1, т.3 ЗЮЛНЦ;

Чл.25.(1) При прекратяване на КЛУБА се извършва ликвидация, за която се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Ликвидация

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.

(3) Ако ликвидатор не бъде определен по реда на ал.2, както и в случая на чл.24, т.1, той се определя от окръжния съд по седалището на КЛУБА.

Чл.26. Относно имуществото, останало след ликвидацията, се прилагат разпоредбите на чл.15 от ЗЮЛНЦ.

Чл.27. След разпределение на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването на КЛУБА от окръжния съд по седалището на КЛУБА.

Заключителниразпоредби

Чл.28. За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на закона, се заместват по право от повелителните правила на последния.

Чл.29. Настоящият Устав се прие от учредителите на Учредително събрание на Сдружение с нестопанска цел в частна полза "Мерцедес Клуб България", проведено на 13 май 2006 г. в гр. София, и се подписа от тях.

Преходни изаключителниразпоредби

от 30.03.2013 г.

§1. Комуникацията с членовете на сдружението се осъществява чрез публикуване на информация в Интернет страниците на КЛУБА по чл. 22а, в т.ч. в зона с ограничен достъп само за членове и в дискусионния форум в Интернет.

§2. Писмена покана, съгласно чл. 14 (3) се отправя до членовете на адрес вписан в книгите и регистрите по чл. 15а. Допуска се изпращане и на електронни съобщения при спазване разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис. Членовете на сдружението, които не са посочили информация за контакт осъществяват комуникацията едностранно чрез Интернет страниците на КЛУБА.

§3. Управителният съвет на КЛУБА следва, да организира дейностите по чл. 15а не по-късно от 31 декември 2013 г. В това число, да извърши регистрация на регистрите съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Настоящият Устав се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, един за вписване в Софийски градски съд по партидата на сдружението и един, да се съхранява от Управителният съвет на сдружението.

Преходни изаключителниразпоредби

от 15.03.2015 г.

§1. Управителният съвет на КЛУБА да подготви нов образец на заявлението за членство, като информацията в него се съобрази с изискванията на Закона за защита на личните данни. Заявлението да се приема както на хартия, така и on-line.

Настоящият Устав е приет на ОС на Клуба на 09.11. 2008 г., изм. и доп. на ОС на Клуба на 08.10.2011 г., изм. и доп. на ОС на Клуба на 30.03.2013 г., изм. и доп. на ОС на Клуба на 15.03.2015 г.

 • най-горе
 • печат
 • препоръчано
 • запази адреса
 • RSS