Sie haben Ihre Änderungen noch nicht gespeichert!

  

Съобщение

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел "Мерцедес-Бенц Клуб България", на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава на сдружението, свиква редовно Общо събрание на 14 април 2019 г (неделя), от 10:00 часа, което да се проведе в Семинарна зала 2 в Административна сграда "Краско"
Адрес: гр. София ж.к. Люлин Център, ул. Арх. Георги Ненов №31, при следния дневен ред:

 1. Отчет за дейността на клуба през 2017-2018 г.
 2. Освобождаване на настоящия УС, поради изтичане на мандата
 3. Процедура за гласуване за членове на УС (обсъждания и приемане)
 4. Промени в Устава на сдружението (обсъждане и приемане)
 5. Избор на нов състав на УС и председател
 6. Други

Поканват се всички членове на сдружението да присъстват лично или чрез пълномощник. Ако на посоченото място, дата и час няма необходимия кворум - повече от половината от членовете на сдружението, съгласно Устава, събранието ще се проведе от 11:00 часа на същата дата и място и при същия дневен ред. Материалите за Общото събрание ще бъдат достъпни в онлайн форума на сдружението, на адрес http://forums.mbclub.bg/ в раздела за членове.

 • най-горе
 • печат
 • препоръчано
 • запази адреса
 • RSS